Quick-scan Huisvesting

WiAr
Met behulp van onze Quick Scan Huisvesting wordt uw bestaande huisvestingsituatie in beeld gebracht, zoals bijvoorbeeld functionaliteit, representativiteit, bereikbaarheid, veiligheid, energiemanagement en facilitaire voorzieningen.

AANPAK
De beoordelingsmethodiek maakt de kwaliteit van huisvesting bespreekbaar aan de hand van een lijst met de meest relevante aspecten en hun maatstaf. Te denken valt aan:
  • Comfort;
  • Status van de installaties;
  • Kwaliteit verlichting en verlichtingsniveaus;
  • Energiezuinigheid;
  • Wet milieubeheer;
  • Legionellaproblematiek;
  • Staat van onderhoud van de installaties;
  • Wettelijke verplichtingen inzake onderhoud van elektrotechnische installaties (NEN3140);
  • Flexibiliteit van de installaties met het oog op indeelbaarheid;
  • Mogelijkheid (tussen)bemetering installaties in verband met doorberekening energiekosten.
VERVOLG
Wanneer een verdergaand advies gewenst is op het gebied van (één van) bovenstaande punten kan WIAR een uitgebreider onderzoek uitvoeren met een complete rapportage met daarin de bevindingen van het onderzoek, concrete aanbevelingen met kostenramingen op basis waarvan de opdrachtgever gefundeerde keuzes kan maken alvorens de beslissing te nemen om een gebouw aan te kopen, een (deel van een) gebouw te huren, dan wel in de huisvesting te investeren om aan de verschillende wensen en eisen te voldoen.

RESULTAAT
Een rapportage van de bevindingen, knelpunten, kansen en mogelijkheden.
© copyright 2018 WIAR | Workplace Performance